Skip to content

VYSKÚŠAJTE NOVÚ TECHNOLÓGIU
OBNOVY VLÁKIEN A FARIEB*

*Ak dôjde k situácii, že nie ste s novým výrobkom Perwoll spokojní, máte možnosť ho do konca júna 2024 vrátiť.

PODMIENKY AKCIE

Do tejto propagačnej akcie sú zaradené všetky nižšie uvedené výrobky značky PERWOLL v gélovej a kapsulovej forme, zakúpené v období od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024 na území Slovenskej republiky.

  1. Každá osoba môže uplatniť záruku vrátenia peňazí len raz a len na jeden výrobok Perwoll zo zoznamu uvedeného v ÚPLNÝCH PRAVIDLÁCH AKCIE.
  2. Propagačná akcia sa týka len konečných spotrebiteľov.
  3. Predpokladom pre vrátenie peňazí je úplné vyplnenie FORMULÁRU a zaslanie výrobku Perwoll spolu s originálnym dokladom o kúpe na adresu zvýraznenú nižšie v bode 6.
  4. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale a zároveň vo vrátenom tovare nesmie chýbať viac ako 10 pracích dávok prostriedku.
  5. K výrobku musí byť priložený vyplnený formulár a originálny doklad o kúpe výrobku s dátumom nákupu, ktorý spadá do obdobia trvania akcie. Prefotené, prečiarknuté, neúplné, nečitateľné alebo roztrhané účtenky nebudú akceptované.
  6. Výrobky zaradené do tejto akcie spolu s originálom dokladu a vyplneným formulárom je potrebné zaslať najneskôr do 30.6. 2024 na adresu Efex, s.r.o., PD Viničné, Družstevná 1, 900 23 Viničné, Slovenská republika. Rozhodujúci je dátum doručenia potvrdený poštou. Náklady na poštovné hradí spotrebiteľ. Zásielka musí byť označená názvom akcie „Perwoll – záruka vrátenia peňazí“.

PERWOLL OBNOVUJE
S KAŽDÝM PRANÍM

Objavte pracie prostriedky Perwoll s novým zložením Triple Renew, ktoré poskytujú ideálnu starostlivosť o vaše oblečenie. Pracie prostriedky Perwoll nielen šetrne čistia, ale poskytujú aj najlepšiu starostlivosť o vlákna, takže vaše oblečenie bude vyzerať ako nové! To všetko v kombinácii so skvelou vôňou, ktorá zabezpečí, že vaše oblečenie zostane dlho svieže.

 

NOVÁ TRIPLE RENEW TECHNOLÓGIA

Nové zloženie značky Perwoll pomáha vyhladiť rozstrapkané vlákna a odstraňuje žmolky už po 10 praniach.

Pri každom praní obnovuje vyblednuté farby a zachováva intenzitu farieb vášho oblečenia.

Odstraňuje zvyšky nečistôt, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach, takže sa môžete tešiť zo sviežej a voňavej bielizne.

PERWOLL OBNOVUJE
S KAŽDÝM PRANÍM

( PRED | PO 10 PRANIACH )

Zúčastněné značky

FUNGOVANIE AKCIE

Akcia „Záruka vrátenia peňazí Perwoll“ umožňuje spotrebiteľovi vyskúšať výrobok Perwoll vo forme pracieho gélu a pracích kapsúl a v prípade nespokojnosti požiadať o vrátenie peňazí za tento výrobok v plnej výške. V prípade úplného splnenia podmienok akcie má spotrebiteľ zaručené vrátenie peňazí. Počas uvedeného obdobia sa môžu spotrebitelia, ktorí navštívia webovú stránku www.henkel-sutaz.sk/aktivity, zúčastniť na akcii tak, že riadne vyplnia príslušný formulár a zašlú výrobok spolu s originálom dokladu o kúpe na adresu zvýraznenú nižšie v tomto dokumente.

 

USPORIADATEĽ AKCE

Usporiadateľom akcie je HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B

 

ORGANIZÁTOR AKCIE

Organizátorom akcie je Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21444/B.

 

MIESTO KONANIA A TERMÍN AKCIE

Akcia trvá na celom trhu v Slovenskej republike od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024.

 

ZVEREJNENIE AKCIE

Akcia bude zverejnená prostredníctvom webovej stránky www.henkel-sutaz.sk/aktivity a propagačných materiálov vo vybraných predajniach na území Slovenskej republiky.

 

PODMIENKY AKCIE

Do tejto propagačnej akcie sú zaradené všetky nižšie uvedené výrobky značky PERWOLL v gélovej a kapsulovej forme, zakúpené v období od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024 na území Slovenskej republiky.

1. Každá osoba môže uplatniť záruku vrátenia peňazí len raz a len na jeden výrobok Perwoll z nižšie uvedeného zoznamu.

2. Propagačná akcia sa týka len konečných spotrebiteľov.

3. Predpokladom pre vrátenie peňazí je úplné vyplnenie formuláru na stránkach www.henkel-sutaz.sk/aktivity a zaslanie výrobku Perwoll spolu s originálnym dokladom o kúpe na adresu zvýraznenú nižšie v tomto dokumente.

4. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale a zároveň vo vrátenom tovare nesmie chýbať viac ako 10 pracích dávok prostriedku.

5. K výrobku musí byť priložený vyplnený formulár a originálny doklad o kúpe výrobku s dátumom nákupu, ktorý spadá do obdobia trvania akcie. Prefotené, prečiarknuté, neúplné, nečitateľné alebo roztrhané účtenky nebudú akceptované.

6. Výrobky zaradené do tejto akcie spolu s originálom dokladu a vyplneným formulárom je potrebné zaslať najneskôr do 30.6. 2024 na adresu Efex, s.r.o., PD Viničné, Družstevná 1, 900 23 Viničné, Slovenská republika. Rozhodujúci je dátum doručenia potvrdený poštou. Náklady na poštovné hradí spotrebiteľ. Zásielka musí byť označená názvom akcie „Perwoll – záruka vrátenia peňazí“.

7. Žiadosť o vrátenie peňazí bude spracovaná najneskôr do 30 dní odo dňa dodania výrobku a spotrebiteľ bude v tejto lehote informovaný e-mailom, či jeho žiadosť bola alebo nebola prijatá. V prípade, že vrátenie výrobku nebude z akéhokoľvek dôvodu akceptované, výrobok bude spotrebiteľovi zaslaný späť spolu s dokladom o kúpe.

8. Čiastka za výrobok uvedená na doklade o kúpe bude zaslaná na bankový účet spotrebiteľa do 60 dní od rozhodnutia o prijatí žiadosti a informovania spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu. Zároveň bude spotrebiteľovi rovnakým spôsobom kompenzované poštovné podľa nasledujúcej tabuľky.

Balík na adresu

Hmotnosť do 5 kg

Kompenzácia

Cena v €

Základná cena 4,90

 

9. Všetky náklady, ktoré vzniknú na bankovom účte zákazníka, uhrádza zákazník.

10. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za poštou stratené balíčky, za neúplné alebo nečitateľné balíčky. Len potvrdenie o odoslaní výrobku poštou sa nepovažuje za jeho doručenie na správnu adresu. Z tohto dôvodu sa spotrebiteľom odporúča poistiť zásielku proti strate na pošte.

11. Podmienky akcie nemajú vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.

12. Účasťou v tejto akcii a poskytnutím údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa a číslo bankového účtu) zákazník súhlasí s podmienkami akcie, zaväzuje sa ich dodržiavať. Zákazník berie na vedomie, že usporiadateľ môže spracúvať a používať jeho osobné údaje na účely tejto akcie – Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: +421 2 333 19 212, je prevádzkovateľom pre účely spracovávania osobných údajov. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá akcie, ktoré predstavujú zmluvnú dohodu medzi zákazníkom a usporiadateľom.

13. Osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším spoločnostiam skupiny Henkel. Okrem toho zákazník potvrdzuje, že tieto údaje poskytol dobrovoľne, že bol informovaný o tom, že má právo na prístup k nim a môže požiadať o ich opravu alebo úpravu. Tieto práva môže zákazník akcie uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. uvedeného vyššie.

14. V prípade, že sa zákazník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto akcie, došlo k porušeniu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu , najmä v štáte jeho obvyklého pobytu, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. Tieto údaje budú vymazané najneskôr do 31 .8. 2024.

15. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

 

ZODPOVEDNOSŤ

Spotrebiteľ je povinný balíček zabaliť riadne tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy, poškodeniu obsahu a poškodeniu vecí iných osôb. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné škody spôsobené počas doručovania balíčka.

 

DALŠIE PODMIENKY AKCIE

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť akciu.
Z akcie sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora, a všetci ostatní spolupracujúci zapojení do akcie. Vylúčenie sa vzťahuje aj na osoby blízke vylúčeným osobám, t. j. všetky osoby v priamom rodinnom vzťahu (rodičia, manžel/ka, deti, súrodenci). Ak sa niektorá z týchto osôb pripojí k akcii, na základe jej žiadosti bude z akcie vylúčená. Vrátenie ceny výrobku nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

PRAVIDLÁ

Oficiálne pravidlá akcie sú k dispozícii počas celého trvania akcie na stránke www.henkel-sutaz.sk/aktivity. V prípade rozporu medzi textom týchto oficiálnych pravidiel a textom na tlačených alebo elektronických propagačných materiáloch majú prednosť ustanovenia týchto oficiálnych pravidiel.

 

PREHLÁSENIE

Účasťou v tejto akcii súhlasím so všetkými podmienkami týchto pravidiel, dobrovoľne poskytujem svoje osobné údaje a súhlasím s tým, že organizátor môže spracúvať a používať moje osobné údaje na účely tohto podujatia (viď úplné znenie pravidiel). Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o všetkých právach vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení, t. j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že mám právo k ich prístupu, právo požadovať o prípadnú opravu spracúvaných údajov a že mám právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

VÝROBKY ZARADENÉ DO AKCIE

Tato akcia sa týka nasledujúcich výrobkov z rady „PERWOLL“. Jedná sa o všetky pracie gély a kapsuly značky PERWOLL zo zoznamu uvedeného nižšie.

Názov výrobku Čiarový kód výrobku (EAN)
Perwoll prací gél Black 20 praní 9000101810141
Perwoll prací gél Black 40 praní 9000101808445
Perwoll prací gél Black 60 praní 9000101809527
Perwoll prací gél Black 75 praní 9000101810295
Perwoll prací gél Black 80 praní 9000101810264
Perwoll prací gél Color 20 praní 9000101810080
Perwoll prací gél Color 40 praní 9000101810479
Perwoll prací gél Color 60 praní 9000101808568
Perwoll prací gél Color 75 praní 9000101810325
Perwoll prací gél Color 80 praní 9000101810172
Perwoll prací gél Dark Bloom 20 praní 9000101810622
Perwoll prací gél Dark Bloom 40 praní 9000101809992
Perwoll prací gél Dark Bloom 60 praní 9000101811322
Perwoll prací gél Dark Bloom 75 praní 9000101811735
Perwoll prací gél Dark Bloom 80 praní 9000101811704
Perwoll prací gél Blossom 20 praní 9000101810356
Perwoll prací gél Blossom 40 praní 9000101808476
Perwoll prací gél Blossom 60 praní 9000101809619
Perwoll prací gél Blossom 75 praní 9000101810233
Perwoll prací gél Blossom 80 praní 9000101810653
Perwoll prací gél Sport 20 praní 9000101810684
Perwoll prací gél Sport 40 praní 9000101810790
Perwoll prací gél Sport 60 praní 9000101809930
Perwoll prací gél White 20 praní 9000101810745
Perwoll prací gél White 40 praní 9000101808537
Perwoll prací gél White 60 praní 9000101809688
Perwoll prací gél White 75 praní 9000101810110
Perwoll prací gél Wool 20 praní 9000101810387
Perwoll prací gél Wool 40 praní 9000101808506
Perwoll prací gél Wool 60 praní 9000101809640
Perwoll pracie kapsuly Black 23 praní 9000101810561
Perwoll pracie kapsuly Black 35 praní 9000101811544
Perwoll pracie kapsuly Black 46 praní 9000101810448
Perwoll pracie kapsuly Color 23 praní 9000101810592
Perwoll pracie kapsuly Color 35 praní 9000101811513
Perwoll pracie kapsuly Color 46 praní 9000101810417

 

V Bratislave dňa 25. 1. 2024

Back To Top