Skip to content

Súťaž skončila

Súťaž bola uzavretá. Všetci výhercovia boli kontaktovaní. Gratulujeme!

Hrajte s našimi favoritmi ⭑

a vyhrajte skvelé ceny!

10x

Bluetooth reproduktor JBL

futbal vyhry JBL

Ilustračná foto

3x

PlayStation 4 slim

futbal vyhry PS4

Ilustračná foto

20x

Poukážka 25 € do športového obchodu

futbal vyhry poukaz

Ilustračná foto

futbal lopta
futbal produkty

Nakúpte Henkel produkty nižšie uvedených značiek v minimálnej hodnote 11,99 €, pošlite SMS v tvare TESCO medzera SUTAZ medzera KOD UCTENKY medzera MENO medzera PRIEZVISKO na telefónne číslo 6663 a vyhrajte skvelé ceny.

Súťaž prebieha od 9. 6. do 22. 6. 2021. Cena odpovednej SMS je 0,10 € s DPH.

Zúčastnené siete predajní

tesco logo

Zúčastnené značky

persil logo
perwoll logo
bref logo
palmex logo
silan logo
somat logo
clin logo
rex logo
k2r logo
pur logo

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je:
Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 324 246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1413/B (ďalej len „organizátor“).

Súťaž technicky zabezpečuje:
Spoločnosť Visual Communication, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 785 365, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21444/B (ďalej len „spolupracujúca agentúra“), ktorá zabezpečuje vybrané organizačné otázky súťaže.

 

I. Miesto a termín súťaže:

Súťaž prebieha vo všetkých pobočkách a e-shope spoločnosti Tesco Stores SR a.s. v Slovenskej Republike v období od 9. 6. 2021 (od 00:00:01) do 22. 6. 2021 (do 23:59:59).

 

II. Výhry:

1. Do súťaže organizátor určil 33 výhier:

  1. 3x PlayStation 4 Slim 500 GB + 2x DualShock 4
  2. 10x Bluetooth reproduktor JBL
  3. 20x Darčeková poukážka A3 SPORT v hodnote 25 € 

 

III. Účastník súťaže:

Účastníkom súťaže sa stáva osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky starším ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky:

1. V uvedenom období nakúpila ľubovoľné výrobky Persil, Palmex, Rex, Perwoll, Silan, K2r, Somat, Pur, Bref, Clin a Lysoform alebo ich ľubovoľnú kombináciu v minimálnej hodnote 11,99 € vo všetkých pobočkách a e-shope spoločnosti Tesco Stores SR a.s. v Slovenskej Republike.

2. Zašle súťažnú SMS s kódom účtenky. V tvare: TESCO medzera SUTAZ medzera KOD UCTENKY medzera MENO medzera PRIEZVISKO na telefónne číslo: 6663.

Príklad SMS pre zákazníka s menom Ján Novák s číslom účtenky 2743:

TESCO SUTAZ 2743 JAN NOVAK

POTREBNÉ PÍSAŤ bez diakritiky. Cena súťažnej SMS správy je spoplatnená podľa tarify mobilného operátora. Cena odpovednej SMS je 0,10 EUR s DPH.

 

3. Uschová si originál účtenky. Kód účtenky v súťažnej SMS musí byť zhodný s originálnym číslom – bez tejto účtenky nebude výhra vydaná.

4. V prípade výhry výherca zašle sken alebo fotografiu súťažnej účtenky na emailovú adresu: sutaz@visualcom.sk. Usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si ku kontrole od každého súťažiaceho všetky súťažné zaregistrované bločky, a to nielen výherné. V prípade nepredloženia požadovaných bločkov výhra nebude odovzdaná.

5. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi a zo všetkých spolupracujúcich agentúr a spoločností, ako aj členovia volených orgánov týchto subjektov a osoby im blízke v zmysle §116 a nasl. Zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník . V prípade, že by sa výhercom mala stať osoba podľa predchádzajúcej vety, právo požadovať výhru tejto osobe nevzniká a výhra nebude predaná.

6. Ďalšie prípadné otázky k súťaži prosím zasielajte na emailovú adresu sutaz@visualcom.sk

 

IV. Vyhodnotenie:

1. Výhercovia budú určení na základe tzv. „Šťastnej chvíľky“. Na účely tejto súťaže sa šťastnou chvíľkou rozumie vopred presne stanovený časový okamih vo formáte DD. MM. RRRR HH: MM: SS. Výhru získa tá SMS do súťaže, ktorá príde v platnom tvare v presne stanovený výherný čas alebo najbližšie tomuto času. V prípade, že prídu dve SMS s rovnakou časovou odchýlkou od šťastnej chvíľky, pričom jedna príde pred šťastnou chvíľkou a druhá po nej, víťaznou sa stáva SMS prichádzajúca po definovanej šťastnej chvíľke.

2. Počas súťaže je určených celkom 33 šťastných chvíľ. Výhru smie za dobu konania súťaže vyhrať každý súťažiaci len 1x, a to vždy s unikátnou súťažnou účtenkou. Ak súťažiaci pošle viac SMS s rovnakým číslom účtenky, bude sa počítať iba prvá došlá SMS. Zvyšné SMS s týmto číslom budú diskvalifikované a podľa toho sa tiež upraví poradie, podľa ktorého sa výhry prideľujú.

3. V prípade pochybností o pravosti účtenky môže byť účastník kedykoľvek vyzvaný na zaslanie originálu účtenky či poskytnutie doplňujúcich informácií k nákupu. Pokiaľ tak neurobí do 10 dní od vyzvania, budú jeho SMS zo súťaže vyradené.

4. Došlé SMS sú zaznamenávané pomocou technického zariadenia umožňujúceho zaznamenať čas prijatia. SMS súťaž technicky zabezpečuje usporiadateľ.

5. Ďalšie prípadné otázky ohľadne spracovania osobných údajov prosím zasielajte na emailovú adresu dataprotectionsk@henkel.com.

6. Výhercovia budú zverejnení do 30 dní po skončení súťaže. Zoznam výhercov vrátane mena a iniciálky priezviska, mesto bude uvedený na www.henkel-sutaz.sk, pričom tento zoznam bude vymazaný najneskôr do 2 mesiacov od okamihu ukončenia súťaže.

 

V. Odovzdanie výhry:

1. Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 21 dní od ukončenia a vyhodnotenia súťaže.

2. Súťažiaci je povinný najneskôr do 10 dní od obdržania SMS s inštrukciami o výhre zaslať sken alebo fotografiu súťažnej účtenky (tj. účtenku od súťažných výrobkov, ktorých kódy účtenky boli uvedené vo výhernej SMS správe) spolu so všetkými potrebnými informáciami na emailovú adresu sutaz@visualcom.sk. Prípadné dôkazné bremeno pri pochybnostiach, či boli účtenky zaslané alebo nie, nesie zasielajúci. Z tohto dôvodu sa odporúča zaslať súťažné účtenky doporučene.

3. Po doložení súťažných účteniek bude výhra výhercovi zaslaná prostredníctvom zásielkovej služby, popr. odovzdaná. Výhry budú odoslané najneskôr do jedného mesiaca od doručenia a uznania súťažných účteniek, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier. Výherca hlavnej výhry PlayStation 4 Slim 500 GB + 2x DualShock 4 musí pri preberaní výhry podpísať a odovzdať preberací protokol.

 

VI. Zodpovednosť:

Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené používaním či manipuláciou s výhrou získanú v rámci súťaže po jej prevzatí.

 

VII. Ďalšie podmienky súťaže:

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zo závažných dôvodov zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť. Namiesto výhry nie je možné požadovať vyplatenie hotovosti.

2. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie než na plnenie výslovne stanovené v týchto pravidlách a organizátorom poskytnuté, pričom nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných podmienok. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenie nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

3. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Všetky reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhier.

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

5. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

6. Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky na poškodzovanie mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Toto právo majú uvedené subjekty voči účastníkovi aj v prípade, keď sa podobného konania v prospech účastníka dopustila tretia osoba, ktorá dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získaniu výhry.

7. Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

8. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia. O výhrach v súťaži s konečnou platnosťou a bez možnosti odvolania rozhoduje taktiež organizátor súťaže. V prípade pochybností o splnení podmienok súťaže jednotlivými účastníkmi majú dôkazné povinnosti účastníci.

9. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže je rozhodné znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

10. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb a podlieha aj odvodu na zdravotné poistenie.

 

VIII. Osobné údaje:

1. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

2. Prevádzkovateľom systému spracovania osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, e-mail: dataprotectionsk@henkel.com, tel.: 6661.

3. Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracovávané za účelom registrácie do súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, informovanie výhercov a zaslanie výhier. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú zmluvné dohody medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom súťaže, ktorým je spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

4. Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú nasledujúce spoločnosti:

  • Efex, s.r.o., Družstevná 1, 900 23, Viničné
  • Visual Communication, s. r. o., Karpatská 18, 811 05 Bratislava

5. Osobné údaje budú uložené u správcu a / alebo príjemcov počas trvania súťaže a ďalej 2 mesiace po skončení posledného kola súťaže, tzn. maximálne do 22. 8. 2021.

6. Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o prístup
k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pre prípad ak sa jeho osobné údaje spracovávajú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším ustanoveným informáciám. Ďalej má účastník súťaže právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizované, má účastník súťaže aj právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte a právo poskytnúť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefónneho kontaktu na spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s. r. o. uvedeného vyššie.

7. V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto súťaže, došlo k porušení Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v mieste výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36064220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ Zaslaním súťažnej registrácie do súťaže účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto ani jeho účasťou v súťaži neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými právami, súhlasmi a potvrdeniami, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.

 

IX. Pravidlá:

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú dostupné po celý čas trvania súťaže na internetovej stránke www.henkel-sutaz.sk. V prípade rozporu medzi textom oficiálnych pravidiel súťaže a textom na tlačených alebo elektronických reklamných materiáloch platí znenie oficiálnych pravidiel.

Back To Top